24. september 2011

Inspireret af årstiden...

The past weeks have been very autumn-like here. A bit too much, I think.
The rain has been pouring down, it has been storming a lot and the temperature has sometimes been crawling under 15 degrees. I am just not ready for that kind of weather!
But what can I do about it? Nothing.
So, instead of crying about it I am trying to get inspired by it.
-----
De sidste par uger har været meget efterårs-agtige her. Lidt for meget efter min smag. Regnen har stået ned i stænger, det har stormet helt vildt, og temperaturen er nogle gange krøbet ned under 15 grader.
Jeg er bare slet ikke klar til den slags vejr!
Men hvad kan man gøre ved det? Ingenting.
Så i stedet for at græde over det prøver jeg at lade mig inspirere af det. I have created this little collage, which I have called 'Efterår', which means 'autumn' in Danish.
I realised too late that I did not own any stamp with the Scandinavian letter 'Å', so I spelled the word with two a's instead. That was actually how we spelled the Å-sound before 1948, so my spelling on the collage is just a more vintage-version of the word...

The main motif is a stamped tree. An autumn tree, which has lost almost all of its leaves.
Some other small details are flowers, buttons and birds.

I have chosen to participate with my collage in the following challenges:
Panduro Hobby #21
Kort O Mania #47
Sukkersött #138

-----

Jeg har kreeret denne lille collage, som jeg har valgt at kalde 'Efterår'.
Jeg opdagede for sent, at jeg ikke ejede noget stempel med bogstavet 'å', så jeg valgte at stave ordet med to a'er i stedet for. Det var jo faktisk den måde, hvorpå vi skrev 'å-lyden' før 1948, så min stavemåde har bare gjort billedet en smule mere vintage-agtig...

Hoved-motivet er et stemplet træ. Et efterårstræ, der næsten har tabt alle sine blade.
Nogle af de andre detaljer er blomster, knapper og fugle.

Med denne collage deltager jeg i følgende udfordringer:
Panduro Hobby #21
Kort O Mania #47
Sukkersött #138 

-----

Thank you all for your lovely comments! / Tak for alle jeres dejlige kommentarer!
And welcome to my new readers. / Og velkommen til mine nye læsere.

18. september 2011

DIY: Eraser Stamps (hjemmelavet stempel)

Since I am so fond of making my own eraser stamps, I thought it would be very nice to make my own tutorial on how to create your own home made stamps.

You will need the following four things to create your own stamp.
---
Fordi jeg er så glad for at lave mine egne stempler ud af viskelæder, tænkte jeg, at det måske ville være fint at lave min egen vejledning til, hvordan man selv kan kreere sine egne hjemmelavede stempler.

Du skal bruge de følgende fire ting til at lave dit eget stempel.The first thing to do, is to take your pencil and draw your motif on the paper.
Remember to make sure that the paper isn't larger than the eraser.
---
Det første, du skal gøre, er at tage din blyant og tegne dit motiv på papiret.
Husk at sørge for, at papiret ikke er større end viskelæderet.When you draw on paper instead of drawing directly on the eraser, the stamp motif will turn the same way as your drawing and not reversed.
---
Når du tegner på papir i stedet for at tegne direkte på viskelæderet, så vil stempelmotivet vende den samme vej som din tegning og dermed ikke blive spejlvendt.


Next, you put the paper on the eraser with the drawing downwards and rub it onto the eraser with the pencil.
---
Dernæst lægger du papiret oven på viskelæderet med tegningen nedad og gnider tegningen over på viskelæderet med blyanten.


Then you have transferred the drawing onto the eraser.
---
Nu har du fået overført tegningen til viskelæderet.


Cut of the extra eraser and save for another stamp.
---
Skær det overskydende viskelæder væk og gem det til et andet stempel.


Now, the cutting start.
Be careful at the places where there is little space.
Cut around the motif.
Remember that what stays on the eraser is what you will see stamped, when you have finished the work.
---
Nu begynder skærearbejdet.
Vær forsigtig rundt om de områder, hvor der kun er små mellemrum.
Skær rundt om motivet.
Husk at det, der bliver tilbage på viskelæderet, er det, du vil kunne se stemplet, når arbejdet er færdigt.


When you are done cutting, you are ready to stamp.
---
Når du er færdig med at skære, er du parat til at stemple.


And ta-da!
The finished result.
---
Og ta-da!
Det færdige resultat.


That's it. Very easy.
But of course; practise makes perfect.
I hope my tutorial can be helpful to some of you...
---
Det var det. Meget enkelt.
Men selvfølgelig gør øvelse mester.
Jeg håber, at min vejledning kan være brugbar for nogle af jer...


Enjoy stamping!
God fornøjelse med at stemple!

12. september 2011

Stempler, stempler og atter stempler


A Footprint/Fodspor

A Wug... And another Wug. Two Wugs.

A self-invented pattern/Et selvopfundet mønster

I have been creating some new stamps.
My love for making my own stamps is growing every day,
and all the time I am keeping an eye open for inspiration for a great stamp motif.

I am also working on creating a tutorial on how to make eraser stamps...
---
Jeg har kreeret nogle nye stempler til min samling.
Min kærlighed for at lave mine egne stempler vokser hver eneste dag,
og jeg holder hele tiden øjnene åbne efter inspiration til et nyt stempelmotiv.

Desuden arbejder jeg på at udfærdige en vejledning i, hvordan man laver stempler af viskelæder...


Music of the Day is Agnes Obel: Riverside
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...